October 23rd, 2012

ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ისტორია.

ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსება დაკავშირებულია ხარკოვის უნივერსიტეტის პროფესორის ანდრია კრასნოვის სახელთან, თუმცა ბათუმის სანაპიროზე მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან იყო დაწყებული ეგზოტურ მცენარეთა შემოტანა. აქ მცენარეთა ინტროდუქციის და სუბტროპიკული მეურნეობის პირველდამწყებებად ითვლებიან მ. დალფონსი, ა. სოლოვცევი, გ. ოლინსკი, ე. ტატარინოვი, ბ. სტოიანოვი და სხვანი.


Collapse )